Niestety, ale jazda po alkoholu to ciągle powtarzające się zjawisko wśród Polaków, zjawisko które niesie ze sobą negatywne, często śmiertelne konsekwencje. Pomimo wielu interwencji ze strony policji, pomimo wielu akcji i reklamach, które zachęcają, aby po wypiciu alkoholu oddać komuś kluczyki i nie wsiadać do auta – statystki niestety ciągle rosną. Jak sprawa wygląda wedle prawa? Poniżej znajdziesz kilka cennych informacji, dotyczących tego, jak prawnie wygląda jazda po alkoholu i jakie są jej konsekwencje.
breathalyser-1684428_1920Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z najnowszą nowelizacją, która została wprowadzona w maju 2015 roku wydziały komunikacji odmawiają zwrotu prawa jazdy kategorii C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu Karnego – zakazu prowadzenia samochodów osobowych, do których uprawnia kategoria B prawa jazdy.
W jakim przypadku wydział komunikacji może odmówić nam zwrotu dokumentu prawa jazdy? Jest to określone w Ustawie z dnia 15 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Artykuł 12, ustęp pierwszy głosi następująco:
Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
Oprócz tego warto dodać, że zgodnie z ustępem drugim cytowanego artykułu:
przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
W związku z tym trzeba pogodzić się sytuacją, w której w trakcie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B, wydział komunikacji powołując się na ustawę o kierujących pojazdami – ma prawo nie zwrócić nam dokumentu prawa jazdy z kategorii C oraz C+E. Dopiero, gdy upłynie orzeczony czas zakazu prowadzenia pojazdów, do których uprawnia nas kategoria B prawa jazdy (w przypadku wydania wyroku skazującego od 3 do aż 15 lat), wydział komunikacji będzie miał możliwość zwrócenia dokumentu prawa jazdy.
Warto wspomnieć też o tym, że pomimo nowelizacji kodeksu karnego i wydłużenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 10 lat, na okres od 3 do 15 lat, ustawodawca nie znowelizował przepisów regulujących instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego.