Społeczny proces każdej pracy, aby był efektywny oraz dawał zamierzone rezultaty wymaga ustalenia określonych norm, jak i również reguł postępowania ustalających zarówno porządek pracy oraz wzajemne stosunki pomiędzy uczestnikami procesu pracy. Były one jednak w zależności od panujących w określonej formacji społecznej stosunków własnościowych, a co za tym idzie regulowane w zróżnicowany sposób.

Bez wątpienia w aspekcie pracy niezbędna jest kwestia księgowości, bowiem to właśnie dzięki niej nasi pracownicy zostaną prawidłowo rozliczeni. Można więc skorzystać z pomocy MH – biuro księgowe. W aspekcie księgowym umowa o pracę charakteryzuje się również tym, że jest umową wzajemną i odpłatną. Wynagrodzenie jako składnik podmiotowo istotny umowy o pracę może być w każdym przypadku indywidualnie negocjowany między stronami umowy. W praktyce niekiedy są stosowane, określone przepisami prawa pracy, inne rozwiązania organizacyjne dotyczące sposobów ustalania warunków wynagrodzenia za pracę, ponieważ podstawę ustalenia wynagrodzenia mogą między innymi stanowić: układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy wynagradzania, a także przepisy zawarte w ustawach szczególnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Współczesne przedsiębiorstwo nie działa w próżni, a w zmieniającym się otoczeniu prawno-finansowym, zarówno zagranicznym jak i krajowym. Częściami tego otoczenia są instytucje, inne przedsiębiorstwa, ale również przepisy prawa wyznaczające granice działania, jak i zachowania rynkowe konkurentów oraz preferencje odbiorców co do oferty handlowej. Globalizacja nie omija kwestii zatrudnienia i wynagradzania. Obie te kategorie znajdują się pod presją licznych czynników z nią związanych, wpływających na stosunku między pracownikami a pracodawcami. Wynagrodzenia są elementem stosunków pracy, które kształtują się w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym występującym w danym kraju, globalizacja zaś wpływa na ów kontekst, a w konsekwencji na stosunki pracy i systemy wynagrodzenia za pracę.