Pracodawca jest zobowiązany czuwać nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedsiębiorstwach istnieją również pewne organy wewnętrzne, których zadaniem jest dbanie o stan BHP. Są one ogromnym wsparciem dla pracodawcy.

Służba BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 pracowników jest zobowiązany powołać służbę BHP. Pełni ona przede wszystkim funkcje doradcze i kontrolne. W przypadku firm zatrudniających mniej, niż 100 osób zadania służby bhp powierza się jednemu z zatrudnionych pracowników. Co ciekawe, zadania te mogą być realizowane przez samego pracodawcę. Istnieje pewien warunek. Pracodawca powinien ukończyć specjalne szkolenie, które jest niezbędne do realizowania zadań służby. Takie szkolenie można odbyć w jednej z firm zajmujących się szkoleniami i kursami z zakresu BHP w Kielcach np. tarbonus.pl . Należy mieć świadomość, że służba BHP to organ niezależny, podlegający wyłącznie pracodawcy.

Zadania służby BHP
Służba BHP przeprowadza kontrole warunków pracy i analizuje, czy w danym zakładzie przestrzegane są przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinna na bieżąco informować pracodawcę o wszelkich wykrytych zagrożeniach i wnioskować o ich usunięcie. Pracownicy służby BHP biorą także udział w ocenie ryzyka zawodowego wiążącego się z daną pracą. Jeżeli na terenie zakładu dochodzi do wypadku, ustalają jego okoliczności oraz przyczyny.

Służba BHP powinna brać aktywny udział w opracowaniu planów dotyczących modernizacji zakładu i przedstawiać swoje propozycje w kwestii rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy. Obowiązkiem służby jest także sporządzenie przynajmniej raz w roku okresowej analizy stanu BHP oraz przedstawienie jej pracodawcy. Pracownicy służby BHP dbają też o wszelką dokumentacją związaną z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi pracowników.